Toàn bộ văn bản pháp lý về đất đai hiện hành
Đất đai là một trong lĩnh vực tác động đều hầu hết mọi người dân. Để tiện tra cứu những quy định của pháp lý về đất đai đang có hiệu lực. Dưới đây là văn bản pháp lý về đất đai.
Danh sách văn bản pháp lý về đất đai

TT Loại văn bản Số hiệu Tên Ngày có hiệu lực
1 Luật 45/2013/QH13
Luật Đất đai 01/7/2014
2 35/2018/QH14
Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 01/01/2019
3 Nghị định 43/2014/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 01/7/2014
4 44/2014/NĐ-CP
Quy định về giá đất 01/7/2014
5 45/2014/NĐ-CP
Quy định về thu tiền sử dụng đất 01/7/2014
6 46/2014/NĐ-CP
Quy định về thu tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước 01/7/2014
7 47/2014/NĐ-CP
Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất 01/7/2014
8 91/2019/NĐ-CP
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 05/01/2020
9 96/2019/NĐ-CP
Quy định về khung giá đất 19/12/2019
10 35/2015/NĐ-CP
Quản lý, sử dụng đất trồng lúa 01/7/2015
11 135/2016/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của những Nghị định quy định về thu tiề sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 15/11/2016
12 01/2017/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 03/3/2017
13 35/2017/NĐ-CP
Quy định về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao 20/6/2017
14 123/2017/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của những Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 01/01/2018
15 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT
Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 05/7/2014
16 24/2014/TT-BTNMT
Quy định về hồ sơ địa chính 05/7/2014
17 25/2014/TT-BTNMT
Quy định về maps địa chính 05/7/2014
18 34/2014/TT-BTNMT
Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai 13/8/2014
19 35/2014/TT-BTNMT
Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai 13/8/2014
20 42/2014/TT-BTNMT
phát hành Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập maps tình hình sử dụng đất 11/9/2014
21 47/2014/TT-BTNMT
Quy định kỹ thuật xây dựng maps hành chính những cấp 08/10/2014
22 02/2015/TT-BTNMT
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP 13/3/2015
23 60/2015/TT-BTNMT
Quy định về kỹ thuật về điều tra, đánh giá đất đai 01/02/2016
24 33/2016/TT-BTNMT
phát hành Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai 22/12/2016
25 33/2017/TT-BTNMT
Quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của những Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 05/12/2017
26 27/2018/TT-BTNMT
Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập maps tình hình sử dụng đất 01/3/2019
Từ khóa: Luật đất đai và những văn bản hướng dẫn thi hành, Luật đất đai và những văn bản hướng dẫn thi hành, Luật đất đai và những văn bản hướng dẫn thi hành

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *